شح

Shih Tzu means lion, and in Buddhist belief, there is an association between the . «شُحّ» چنان که «مفردات» می گوید، به معنای بخل توأم با حرص است که به صورت عادت در آید، و می دانیم که این دو صفت رذیله از بزرگترین موانع رستگاری انسان، و بزرگترین سد راه انفاق و کارهای خیر است

2023-02-07
    Pershore design
  1. (اقرب الموارد)
  2. 7 الأعراف Al-Araaf
  3. مواضيع ساخنة اخرى